โครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่

การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ ว่า ศธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมาโดยตลอด เพราะการศึกษาเอกชนนอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ และมีจุดแข็งที่มาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชน มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทุกช่วยวัย เพื่อเสริมทักษะและความพร้อมให้กับผู้เรียน ต่อยอด ทบทวน และเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับผู้เรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เรียนตามแนวทางที่ตนสนใจทั้ง ดนตรี กีพา สร้างเสริมทักษะทุกด้าน

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ การศึกษานอกระบบสามารถสร้างวิชาชีพ ทำให้เกิดอาชีพ สร้างงาน ให้กับคนไทยที่ต้องการนำวิชาชีพนั้นมาเลี้ยงตนเอง หรือจะทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพใหม่ได้ด้วยการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถสร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมพัฒนาทักษะความสามารถของ ผู้เรียน นักเรียนผ่านการแข่งขัน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ ดนตรี ศิลปะ และ กีฬา โดยดำเนินการแข่งขันผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และการบันทึกเป็น VDO แล้วส่งมาให้กรรมการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน

2. กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน“ ในวันที่ 19 มิถุนายน

3. วันที่ 23 มิถุนายน จะเป็นการจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการความเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ พร้อมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สช. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือกันบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อการมีงานทำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

” จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ พบว่าผู้เรียนต้องการเข้าถึงการศึกษาอย่างมาก และที่ผ่านมา มีแต่ผู้เรียนการศึกษาในระบบเท่านั้น ที่สามารถยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ โดยผู้เรียนการศึกษานอกระบบไม่ได้รับโอกาสในส่วนนี้เลย ศธ.เห็นความสำคัญของการศึกษานอกระบบอย่างมาก เพราะเป็นการศึกษาที่ช่วยทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงผลักดันให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบได้มีโอกาสกู้เงิน กยศ.ด้วย ซึ่งขณะนี้ ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … สภาผู้แทนราษฏร อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แต่ทาง กมธ.ส่วนใหญ่ เห็นด้วยและส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบได้มีโอกาสกู้ยืม กยศ.ต่อไป” นางกนกวรรณ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ virdelldrilling.com

ufa slot

Releated