มก.

มก. จับมือ สธ. พัฒนาศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก ที่ รพ.หลัก

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้กล่าวเปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของ มก. ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เป็นผู้แทนร่วมในพิธีลงนาม

ทั้งนี้ รศ.พล.อ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยดร.จงรัก กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ ที่สร้างสรรค์และประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดิน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มก.

“รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของทั้ง 2 ฝ่าย ให้มีความรู้ที่ดีทางด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน บริหารการศึกษาและวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อมุ่งตอบสนอง และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป” ดร.จงรักกล่าว

ดร.จงรักกล่าวอีกว่า คณะแพทยศาสตร์ มก.มีแผนจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน

เพื่อสร้างนิสิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กับความรู้ด้านเวชศาสตร์เกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน และเป็นแพทย์นักวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตชีวนวัตกรรมได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ virdelldrilling.com

แทงบอล

Releated